Grootte tekst:

A-

|

A+

Obstakels in de wet- en regelgeving in dementiezorg

Samen dementievriendelijk op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden steeds méér mensen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie, maar naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner-mantelzorger ligt. Maar ook de rest van de familie en vrienden kunnen zorg verlenen.

Op Goeree-Overflakkee streven we daarom naar een dementievriendelijke samenleving. Een samenleving, waarin we handvatten bieden aan mensen met dementie en hun naasten, die er voor zorgt dat mensen met dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigma.

In deze serie van in totaal negen artikelen illustreren we wat de betrokken partijen kunnen bijdragen. Deze week is er aandacht voor de obstakels in de wet- en regelgeving in dementiezorg.

Obstakels in de wet- en regelgeving in dementiezorg

Mensen met dementie hebben gedurende het ziekteproces te maken met veel hulpverleners en met veel wet-en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van cliënten met dementie is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Wanneer dit aanbod niet goed aansluit bij de wensen van de cliënt, het (zorg)aanbod onderling niet goed afgestemd wordt, er onvoldoende wordt samengewerkt en er vanuit de verschillende wet- en regelgeving andere criteria gesteld worden, spreken we van ‘schotten’ in het aanbod. Voor de cliënt en de mantelzorger(s) betekent dit, dat zij obstakels ervaren om de juiste ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld in het geval dat begeleiding nodig is bij de maaltijdvoorziening.

Voorbeeld maaltijdbegeleiding

Indien blijkt dat mevrouw S. niet zelf eet en er toezicht nodig is, dan kan er vanuit de Wmo individuele begeleiding worden gegeven. Moet het eten worden toegediend, dan is het een zaak voor de ziektekostenverzekeraar. Vanuit de Wmo worden geen maaltijden bereid.

Mevrouw S. heeft vanwege haar medicatie een thiamine beperkt dieet. Het is dan aan de familie om een leverancier of maaltijdenservice te vinden die thiamine beperkte maaltijden verzorgt.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo , waarin onder meer de mantelzorgondersteuning, het aanbod van Stichting ZIJN en de hulp bij het huishouden wordt geregeld. De gemeente heeft ook de blijverslening, ten behoeve van aanpassingen aan de woning, georganiseerd. De zorgverzekeringswet, waarin bijvoorbeeld de wijkverpleging is geregeld, wordt beheerd door de verzekeraar. Wanneer, tot slot, 24 uur zorg nodig is doet men een beroep op de Wlz, waarvoor de landelijke overheid verantwoordelijk is en de indicatie wordt gesteld door het Ciz (Centrum indicatiestelling zorg).

De drie wetten stellen andere eisen, die soms strijdig zijn met elkaar. Hierdoor krijgt de cliënt niet het juiste aanbod op het juiste moment. In het bijzonder wanneer door het voortschrijdende ziekteproces een beroep gedaan moet worden op het pakket Volledige Zorg Thuis ( 24-uurs zorg thuis) of opname in het kader van de Wlz. Vanaf het moment dat de cliënt indicatie aanvraagt voor de Wlz neemt de eigen bijdrage toe en het zorgaanbod af, omdat het beschikbare budget ontoereikend is.  

Voorbeeld Zorgval

Mevrouw S. krijgt een brief thuis van het Ciz waarin staat dat de aanvraag gehonoreerd is. Mevrouw krijgt een ZZP 5 met een BOPZ status.

Vanaf dat moment vervalt de Wmo beschikking. In de ZZP 5 zit een budget, dat niet toereikend is voor de zorg die mevrouw op dat moment heeft, namelijk twee keer 10 dagdelen groepsbegeleiding, dagelijks thuiszorg en gemiddeld 30 minuten zorg van de casemanager. Door de ZZP 5 indicatie kan mevrouw nog maar drie dagen per week naar de groepsbegeleiding.

Mevrouw staat op een wachtlijst voor een verpleeghuis, maar er is nog geen zicht op opname, terwijl de zorgbehoefte toeneemt. Haar man en kinderen raken overbelast.

Verbetering  in de dementiezorg
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het initiatief genomen om in overleg met alle partners de obstakels in de dementiezorg aan te pakken. Alle mogelijke obstakels zijn geïnventariseerd en oplossingsrichtingen zijn verkend. Zorgbelang en de afdeling Goeree-Overflakkee van de Alzheimer stichting zijn hier bij betrokken. 

Momenteel wordt in overleg met alle partners besproken welke oplossingen op Goeree-Overflakkee haalbaar zijn. Daarbij wordt onder meer gedacht aan:

  • het opzetten van een respijthuis, om de mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.
  • het experimenteren met het vermijden van de geschetste ‘zorgval’ bij de overgang van de Wmo/Wzv naar de Wlz.
  • het maken van afspraken over spoedprocedures en de beschikbaarheid van crisisplaatsen.
  • het volgen van een aantal cliëntsituaties om te verhelderen ‘wie-doet-wat’ en hoe de onderlinge communicatie daarover beter kan.

Rond de zomer van 2018 is bekend welke keuzes prioriteit krijgen en zijn deze uitgewerkt. De betreffende partners sluiten dan een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de uitvoering. Via artikelen in deze krant wordt u hierover geïnformeerd.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel?

  • Voor medische vragen neemt u contact op met uw huisarts.
  • Voor vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld over welzijn en wonen: belt u met 14 0187 (keuze 1, Sociaal Meldpunt).
  • Voor vragen over mantelzorg neemt u contact op met Stichting ZIJN via telefoonnummer 0187 482 400.
  • Voor algemene vragen over Alzheimer en het Alzheimer Café kunt u mailen naar alzo38@gmail.com, bellen met 06-20 05 50 53 of de website bezoeken: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/goeree-overflakkeehoeksche-waard.
  • Voor vragen over casemanagement belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur met 06-83 67 84 17. U kunt ook mailen naar info@ketenzorgdementie-GO.nl.

Volgende week verschijnt het laatste artikel in deze reeks. Na De dementievriendelijke gemeente (deel 1), Wat zijn Alzheimer Cafés en voor wie zijn ze bedoeld? (deel 2), De Geheugenbibliotheek (deel 3), De casemanager: persoonlijke begeleiding van thuiswonende mensen met dementie en de mantelzorg (deel 4), Mantelzorg en inzet vrijwilligers (deel 5), De dementievriendelijke supermarkt (deel 6), De gespreksgroep (deel 7) en Obstakels in de wet- en regelgeving in dementiezorg (deel 8) leest u dan over wat u zelf kunt doen om ons eiland dementievriendelijker te maken.